10. 10. 2022.
Nefinancijsko izvještavanje u HEP grupi

Mr.sc. Tamara Tarnik, voditeljica službe za zaštitu okoliša i održivi razvoj u HEP d.d. u kratkom intervjuu predstavila je praktična iskustva o nefinancijskom izvještavanju, a detaljnije o temi će govoriti na:

4. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Green Finance, 25.10.2022. 

 

1. S kojim najznačajnijim izazovima ste se susreli na samom početku implementacije sustava nefinancijskog izvještavanja u HEP grupi?

HEP grupa je s izvještavanjem o utjecajima svojih najznačajnijih djelatnosti na okoliš i društvo tj. lokalnu zajednicu, kao što su proizvodnja i distribucija električne i toplinske energije, započeo 1999. godine, kada je tiskano prvo izvješće pod nazivom HEP i okoliš za 1999. i 2000. godinu. HEP i okoliš objavljen je kao zasebno izvješće, izdvojeno od Godišnjeg izvješća o poslovanju koje se danas može pronaći u elektroničkoj verziji na mrežnim stranicama HEP grupe https://www.hep.hr/o-hep-grupi/publikacije/hep-i-okolis/63. HEP grupa objavljuje konsolidirane nefinancijske podatke tj. u prikaz podataka uključeno je vladajuće društvo HEP d.d. i ovisna društva. U prvim godinama izvještavanja o utjecajima na okoliš i društvo, izvješća su objavljivana svake dvije godine i od 1999. do 2006. objavljena su četiri izvješća pod nazivom HEP i okoliš. Nakon toga smo se malo tražili pa poglavlje pod nazivom Održivi razvoj od 2007. do 2013. ga objavljivali u okviru Godišnjeg izvješća o poslovanju. Tijekom 2013. godine pojavio se nacrt direktive o nefinancijskom izvještavanju koja je objavljena godinu dana kasnije pod nazivom Direktiva 2014/95/EU o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa. Ovom direktivom jasno su utvrđeni obveznici nefinancijskog izvještavanja kao i sadržaj izvješća, a nefinancijsko izvješće poprimilo je novu dimenziju. U cilju pripreme HEP grupe za nefinancijsko izvještavanje kada se direktiva prenese u hrvatske zakonske propise,  proveli smo neku vrstu „pilot-projekta“ i napravili prvo nefinancijsko izvješće za 2013. i 2014. godinu prema odredbama direktive i objavili ga 2015. godine.  Izazovi na koje smo naišli bili su određivanje i ocjena tzv. materijalnih tema tj. tema koje su od značaja za HEP grupu i o kojim će se izvještavati u području utjecaja na okoliš, društvo i gospodarstvo. Također je bilo odrediti granice utjecaja poslovanja HEP grupe na okoliš, društvo, gospodarstvo i tržište. Zatim odabir odgovarajućeg standarda za prikaz utjecaja prema indikatorima, prikupljanje velikog broja podataka, objedinjavanje i prebacivanje u formu koja bi bila čitljiva širokom krug dionika od vlasnika, nadležnih i regulatornih tijela, financijskih institucija, kupaca, dobavljača, jedinica lokalne samouprave, nevladinih udruga…

2. Koji biste dali savjet svima koji žele ili trebaju implementirati sustav nefinancijskog izvještavanja u svojoj organizaciji?

Obveza nefinancijskog izvještavanja prenesena je u Izmjene Zakona o računovodstvu 2016., a izvještavanje je postalo obvezno 1.1.2017.

Prvi korak je naravno utvrditi je li tvrtka obveznik nefinancijskog izvještavanja (ubrzo izmjena naziva u korporativno izvještavanje o održivosti) jer na dobrovoljnoj bazi mogu izvještavati i tvrtke koje nisu obveznici. Oni koji nisu obveznici, trebali bi ocijeniti koristi od izrade nefinancijskih izvješća s obzirom na mogućnosti koje se za održive djelatnosti nude na tržištu kapitala, unaprjeđenje ugleda tvrtke, nadogradnju povjerenja kupaca, dobavljača, zaposlenika  itd. u odnosu na kapacitete kojima raspolažu za izradu izvješća (materijalni, vremenski i ljudski potencijal).

Tvrtke obveznice i one koje se odluče za nefinancijsko izvještavanje trebaju detaljno skenirati poslovne procese. Pri skeniranju poslovnih procesa potrebno je popisati djelatnosti kojima se tvrtka bavi, utvrditi značajne proizvode i usluge, tržišta na kojim tvrtka posluje – RH, EU, multinacionalna tvrtka, obveze koje tvrtke proizlaze iz zakonskih propisa na tržištima na kojima su prisutni iz područja okoliša, društva i upravljanja tvrtkom, na temelju razvojne strategije strategiju razvoja poslovanja jasno komunicirati ciljeve te ključne pokazatelje uspješnosti postizanja ciljeva. Nakon toga potrebno je izabrati jedan od standarda prema kojim će se izvještavati. Do donošenja jedinstvenih standarda za izvještavanje na razini EU koje su još u fazi nacrta i objavljeni su na stranicama EFRAG-a (European Financial Reporting Advisory Group), HEP grupa npr. izvještava prema smjernicama GRI Standard (Globl Reporting Initiative).  U izradu izvješća tvrtka obvezno treba uključiti vlastite zaposlenike koji moraju sudjelovati  u određivanju materijalnih tema za koje će, svaki u svom segmentu prikupljati podatke prema indikatorima iz standarda za izvještavanje, ali i objasniti podatke, interpretirati ih sudjelovati u kreiranju ključnih pokazatelja uspješnosti. Zaposlenike je prije toga potrebno educirati i uputiti u ciljeve izvještavanja.

U izradu nefinancijskih izvješća također tvrtka treba uključiti svoj dionike koji ocjenjuju opseg materijalnih tema koje je tvrtka odredila te služe kao pokazatelj sadržavaju li nefinancijska izvješća sve relevantne informacije na temelju kojih dionici mogu ocijeniti uspješnost tvrtke u okolišnom, društvenom i upravljačkom segmentu.

3. U kojoj mjeri, u poslovnom sustavu kao što je HEP grupa, je moguće kaskadirati KPI-eve održivosti do operativne razine?

U Izvješću o poslovanju i održivosti za 2021. godinu HEP grupa je izvijestila o ukupno 76 indikatora prema GRI Standardu. Već smo se uhodali u prikupljanju podataka za izvještavanje prema pokazateljima iz GRI Standarda. Novina su ključni pokazatelji uspješnosti prema EU Taksonomiji o kojima smo izvijestili u Izvješću o poslovanju i održivosti za 2021. godinu. Obveza se odnosila na prikaz udjela prometa , kapitalnih investicija i operativnih troškova od taksonomski prihvatljivih u odnosu na taksonomski neprihvatljive djelatnosti prema dva okolišna cilja – utjecaj djelatnosti na klimatske promjene i prilagođenost djelatnosti klimatskim promjenama. No, otišli smo i korak dalje i ocijenili djelatnosti HEP grupe prema kriteriju „nenanošenja bitne štete“ (DoNotSignificantHarm) za ostala četiri okolišna cilja – održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa, prelazak na kružno gospodarstvo, sprječavanje i kontrola onečišćenja i zaštita i obnova bioraznolikosti ekosustava. Činjenica je da će se postojeći sustav prikupljanja podataka i kreiranja izvješća na način da se prikažu ključni pokazatelji uspješnosti prema EU Taksonomiji morati prilagoditi, što će vjerojatno morati napraviti gotovo sve tvrtke obveznice prikazivanja ovih podataka. Za neke tvrtke će taj proces biti manje ili više zahtjevan, a vrijeme će pokazati koliko za koju tvrtku.

4. Uz samu potrebu ispunjavanja zakonske obveze, koju korist od nefinancijskog izvještavanja vidite za samu organizaciju?

Sam proces izrade nefinancijskog izvješća je dobar alat za skeniranje cjelokupnog poslovanja tvrtke, utvrđivanja vlastite pozicije u odnosu na ključne pokazatelje uspješnosti i na temelju toga prostora za unaprjeđenje učinkovitosti poslovnih procesa, odnosa prema zaposlenicima, dionicima te u segmentu upravljanja tvrtkom na svim razinama. Uvođenjem ključnih pokazatelja uspješnosti prema Uredbi o EU Taksonomiji tvrtka postaje atraktivnija potencijalnim investitorima i ulagačima o čemu onda npr. ovise i uvjeti kreditiranja koji su povoljniji za takve tvrtke. Izvještavanje prema ključnim pokazateljima uspješnosti tvrtka se može usporediti s konkurencijom na tržištima na kojima posluje ili tvrtkama u okruženju. Na temelju svega navedenog tvrtka gradi svoj ugled i svoju vrijednost.

5. Na koje glavne promjene koje donosi direktiva o korporativnom izvještavanju bi se organizacije već sada trebale pripremati?

Za nefinancijske tvrtke, kao što je npr. HEP grupa, obveza izvještavanja prema odredbama direktive o korporativnom izvještavanju koja je još uvijek objavljena kao prijedlog (tzv. CSRD), započinje od 1.1.2024. godine. Glavne promjene koje će nastupiti su izvještavanje prema europskim standardima za čiju je pripremu zadužena Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje (EFRAG). Navedeni europski standard koji je također još u fazi prijedloga i objavljen je na stranicama EFRAG-a https://www.efrag.org/lab3, ponešto se razlikuje od GRI Standarda prema kojem HEP grupa izvještava. U tijeku je analiza sličnosti i razlika europskog standarda za izvještavanje (EFRAG) i GRI Standarda te će se na temelju toga utvrditi koje promjene je potrebno u HEP grupi uvesti u procese prikupljanja i interpretacije podataka. U novom europskom standardu navodi se da se tvrtke treba uskladiti sa zahtjevima osiguranja kvalitete informacija koje objavljuje držati koncepta prema kojem se osiguravaju kvalitetne informacija, a u informacije je potrebno uključiti pristup dvostruke materijalnosti, granica utjecaja te dobavljačke lance. Sve informacije potrebno je staviti u vremenski okvir (npr. cilj i rok do koje tvrtka planira postići određeni cilj npr. povećati udio obnovljivih izvora energije u proizvodnom miksu). U izvješće je također potrebno uključiti informacije koje se odnose na tvrtke koje čine  dobavljački lanac tvrtke koja izvještava (npr. podaci o emisijama tvrtki iz  dobavljačkog lanca– Scope 3 emisije). Pritom svi podaci i informacije koje se prikupljaju od tvrtke koje čine dobavljački lanac trebaju biti točne i provjerene pa je potrebno raditi na uspostavi sustava za prikupljanje, provjeru i razumijevanje dostavljenih podataka. Novom CSR direktivom uvodi se i obveza provjere usklađenosti izvještavanja o održivosti sa europskim standardima koju će moći provoditi revizor ili neovisni pružatelj usluga provjere. Izvješćivanje neeuropskih tvrtki također će morati ovjeriti europski revizor ili revizor s poslovnim nastanom u trećoj zemlji. U tu svrhu također će biti potrebno uspostaviti sustav prikupljanja podataka na način da podaci budu dostupni revizoru ili neovisnom pružatelju usluga ovjere, što će biti poseban izazov za tvrtke s velikim brojem materijalnih tema o kojima imaju obvezu izvještavati.

Više o praktičnim iskustvima i savjetima za nefinancijsko izvještavanje na:

4. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Green Finance, 25.10.2022. 

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 Novosti - Arhiva