04. 10. 2023.
Financijsko planiranje u volatilnom lokalnom okruženju

Raisa Ratković, Izvršna direktorica Financija i članica Uprave Holdine d.o.o. Sarajevo, u kratkom intervjuu predstavila je Financijsko planiranje u volatilnom lokalnom okruženju, a o ovoj temi će detaljnije biti govora na:

5. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Financijsko planiranje, 24. 10. 2023.

 

Na koji način priroda poslovnog okruženja utječe na procese planiranja?

Svrha procesa planiranja je odgovoriti na potrebe poslovanja. Kvalitetan plan podrazumijeva da možemo precizno odrediti potrebe tržišta, trendove, makroekonomske pokazatelje, analizu konkurencije, a paralelno s tim da možemo konvertirati strateške ciljeve u operativne planske aktivnosti i jasno definirati smjer u kojem kompanija želi da se kreće na dugi i kratki rok.

Ukoliko poslujete u okruženju gdje tržište, regulator, konkurenti ili bilo koji drugi ključni faktor ne dopušta linearan pogled na budućnost, jako je bitno da imate razvijene kvalitetne strateške planove koji sadrži više od jedne strateške opcije, te kontinuirano praćenje poslovanja i prilagođavanje svim novim uvjetima.  

Integriran proces planiranja podrazumijeva postavljanje strateških ciljeva, a nakon toga planiranje koje rezultira da konvertiramo strateške ciljeve u operativne planske aktivnosti uzimajući u obzir i naše interne resurse, ali i informacije iz okruženja.

Koje bi bile Vaše najvažnije preporuke za kvalitetno financijsko planiranje u volatilnom okruženju?

Smatram da u vremenu u kojem živimo nema poslovnog okruženja koje nije promjenjivo i svjedoci smo konstantnih promjena bilo da se te promjene ogledaju u tehnološkim inovacijama, promjenama u potrošačkim preferencijama ili nekoj drugoj vrsti promjene. Kompanije moraju biti prilagodljive, a paralelno sa tim i otporne na eksterne faktore koji mogu negativno uticati na poslovanje.

Važno je da kompanije prate okruženje kako bi razumjele promjene koje se događaju i razvijaju strategije za uspješno djelovanje u volatilnom okruženju.

Dobar strateški plan priprema kompaniju za sve nepredvidive situacije u budućnosti.

Temeljni elementi plana, pored strategije, uzimaju u obzir i postojeće stanje interno i eksterno, te planove budućeg razvoja, angažmana naših zaposlenika, kapitala, kao i neophodan „know how“ kako to sve pratiti i realizirati.

Primjena koncepta MbO (Management by Objectives) je dosta efikasan koncept, jer kombinira povezanost ispunjenja plana sa individualnim radnim učinkom.  Ukratko kvalitetno financijsko planiranje treba obuhvaćati strategiju, konverziju strategije u planske aktivnosti, realizacije i nadziranje.

Kaskadiranjem strateških ciljeva na razinu svakog pojedinca koje predstavlja sponu između planskih aktivnosti i radnog učinka pojedinca osigurava se očuvanje postojeće i stvaranja dodatne vrijednosti poslovanja.

Kako je mindset razvoja i upravljanja poslovanjem povezan s načinom planiranja u organizaciji?

Proces planiranja se sada značajno razlikuje u odnosu na period od prije nekoliko godina i znatno će se razlikovati u budućnosti. Kontinuirani razvojni mindseta kod zaposlenika je jako bitan, obzirom da konstantno težimo imati bolje procese i automatizaciju procesa koja je zasnovana na sofisticiranim alatima i što je moguće manje operativnog rada koji podrazumijeva intervenciju čovjeka. Konačan ishod transformacije procesa je i efikasniji proces planiranja koji producira i kvalitetne planove.

Uzeti ću za primjer: RPA (Robotic Proces Automation) odnosno tehnologije automatizacije poslovnih procesa koji se temelji na metaforičkim softverskim robotima kojima smo znatno unaprijedili određena poslovna područja kroz efikasniji proces, a samim time smanjena je mogućnost ljudske pogreške, a u konačnici imamo kvalitetnije podatke u Kontrolingu.

Ljudi su pokretač cjelokupnog procesa bez obzira da li govorimo o top menadžmentu ili zaposlenicima na prodajnom mjestu i sve počinje i završava sa ljudima. Korporativna kultura koja motivira i potiče promjene je kontinuiran proces i treba biti utkana u dugoročne ciljeve, a živimo je svaki dan u svakom našem postupku.

Kroz godine, živeći našu temeljnu vrijednost u Financijama, što je za nas agilnost, smo znatno unaprijedili jako puno procesa unutar Financija, poslovanja, a samim tim smo konstantno unaprjeđivali i planski proces unutar Kontrolinga.

U kojoj mjeri smatrate da zaposlenici u poduzeću financijsko planiranje uzimaju kao administrativnu nužnost, a u kojoj mjeri kao upravljački instrument?

Ukoliko postoji percepcija procesa planiranja kao procesa koji nepotrebno opterećuje poslovanje to znači da morate napraviti transformaciju cjelokupnih procesa koja se ne može dogoditi preko noći.

Više nije upitno da li trebamo plan, nego kako možemo osigurati efikasniji proces koji će producirati kvalitetne planove.

Percepcija procesa planiranja kao aktivnost koja je zadatak kontrolinga je isto kao da imate tim i utakmicu igra samo jedan igrač. Na isti način, planski proces je timska igra u kojoj su definirani zadaci, vremenski okvir, proces odgovornosti, a kontroling kao biznis partner ima zadatak da cjelokupan proces centralizira i integrira u sveobuhvatan plan.

Kvalitetni planovi kreiraju dodanu vrijednost u kompaniji obzirom da jasno znamo kuda idemo, koje su to naše aktivnosti koje trebamo napraviti kako bismo realizirali postavljene ciljeve i upravo takav plan će rezultirati rastom profitabilnosti i dugoročnoj održivosti poslovanja.

Da li financijsko planiranje može stvoriti dodanu vrijednost u kompaniji?

Dobra i jasna komunikacija je ključ svega, a isto tako i dizajn samog procesa planiranja. Trener prije svake utakmice vrlo jasno komunicira igračima koja su očekivanja od svakog pojedinca, a ponekad mijenja strategiju na poluvremenu ili u bilo kojem drugom trenutku utakmice ako se situacija promijeni.

Primjenjujući ovu logiku, bitno je da biznis ima vrlo jasnu sliku gdje želi biti, koji su to dugoročni strateški planovi i kako te strateške planove konvertirati u aktivnosti. Što je kompleksnija industrija u kojoj igramo tržišnu utakmicu, samim tim i okruženje u kojem kompanija posluje, to je svakako i veća dodana vrijednost procesa planiranja za poslovanje.

Plan ne može sa sigurnošću predvidjeti budućnost, ali nam može pomoći da budemo spremniji za ono što budućnost donosi.

 

Više o temi Financijsko planiranje u volatilnom lokalnom okruženju na:

5. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Financijsko planiranje, 24. 10. 2023.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva