Nikolina Bunčić

Nikolina Bunčić, mag. oec., ovlašteni revizor i računovođa, posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim računovodstvenim pozicijama u međunarodnim tvrtkama, a trenutačno je zaposlena na poziciji ovlašteni revizor i konzultant u revizijskom društvu Perfectus revizija d.o.o. gdje obavlja poslove revizije i savjetovanja, te se specijalizirala za porezno i poslovno savjetovanje.  Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori, kao i certifikat ovlaštenog računovođe u organizaciji udruge Hrvatski računovođa. Dodiplomski studij ekonomije završila je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, 2005. godine. Angažirana je kao predavač na poslovnim školama te in-house edukacijama na temu Računovodstva, poreza i financijskog izvještavanja.

 
Prethodna objava
  Jürgen Faisst
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Joško Meter