Krešimir Barić

Krešimir Barić, od 2020. godine,  član je uprave i CFO Erste & Steiemärkische banke d.d., Hrvatska, rođen 1976. godine u Zagrebu. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i diplome iz područja Financija, započinje profesionalnu karijeru 1999. godine u području kontrolinga u bankarstvu. Godine 2006.  godine prelazi na mjesto direktora direkcije Kontrolinga u Erste & Steiemärkische banci, gdje 2013. godine postaje direktor Sektora računovodstva i kontrolinga. Cijelu 2017. godinu proveo je u Erste Group Bank Beč na poziciji Voditelja odjela za mjerenje uspješnosti grupe i upravljanja kapitalom. 

 
Prethodna objava
  Dragutin Lederer
Sve objave
 Naš tim