Napredna statistička analiza u Excel-u

Opis:
Da bi se mogla donijeti odgovarajuća poslovna odluka potrebne su informacije. Pravovremene, točne, pouzdane i adekvatne. Međutim, takve informacije su obično rijetko dostupne u obliku, količini i kvaliteti koja su potrebne za donošenje odluka, već ih treba dobiti iz dostupnih podataka. U tome nam pomažu statističke metode i alati. Značajan dio potreba menadžera u pogledu statističke analize podataka pokriven je ugrađenim Excelovim funkcijama i alatima, pa ga to, uz njegovu široku rasprostranjenost, čini menadžerskim alatom kojeg vrijedi dublje upoznati.

Ciljevi:
Polaznici će kroz sudjelovanje u radionici biti upoznati s mogućnostima korištenja Excela u velikom broju tipičnih statističkih analiza, kako bi u svom području rada prepoznali situacije u kojima statistička analiza na temelju dostupnih poslovnih podataka može dati dodatni, često i jedini ispravan, uvid u stanja ili događaje u poslovanju. Kroz odabrane primjere iz poslovanja, polaznici će u praktičnim vježbama ovladati određenom lepezom statističkih postupaka. Posebna pažnja bit će posvećena kritičkom vrednovanju statističkih podataka prije donošenja poslovnih odluka.

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena svima koji se u svom poslu susreću s brojnim podacima i potrebom da iz njih dođu do relevantnih informacija te donesu utemeljene zaključke, a sve kako bi mogli ili sami donijeti bolje poslovne odluke, ili pripremiti informacije za donošenje boljih odluka. U tom smislu, koristi od ove radionice mogu imati specijalisti u kontrolingu, reviziji, financijama, računovodstvu, analitičari u marketingu, voditelji odjela ljudskih resursa, voditelji u proizvodnji, nabavi i distribuciji, odnosno menadžeri općenito.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko izlaganje i demonstraciju, praktične vježbe na računalu, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom uz razmjenu znanja i iskustava.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je prijenosno računalo (MS Office najmanje verzija 2007 a poželjno verzija 2013 ili 2010).

SADRŽAJ I RASPORED

Prezentacija i sažimanje podataka – deskriptivna statistika u MS Excelu

 • Grupiranje podataka pomoću ugrađenih funkcija i alata, te pomoću Pivot tablica
 • Grafičko opisivanje podataka, Pivot grafikoni
 • Opisivanje podataka pomoću karakterističnih brojčanih parametara (srednje vrijednosti, mjere disperzije) uz korištenje ugrađenih Excel funkcija i dodatka za statističku analizu
 • Usporedba statističkih nizova
 • Položaj rezultata u nizu (rangiranje, centili, standardizirane ili z-vrijednosti, ...)

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Opis i analiza podataka na primjeru podataka iz prodaje)

Postoji li veza između pojava? Kako procijeniti vrijednost promatrane varijable? Korelacijska i regresijska analiza u MS Excelu

 • Statistička povezanost varijabli. Koeficijent linearne korelacije. Korelacija ranga
 • Ugrađene funkcije i analitički alati za korelacijsku analizu. Automatizirana izrada matrice korelacije.
 • Tablica kontigencije. Hi-kvadrat test.
 • Jednostavni model linearne regresije. Funkcije TREND, SLOPE, INTERCEPT. Procjenjivanje pomoću trend modela. Ocjena pouzdanosti modela.
 • Jednostavni primjer višestruke regresije uz analizu pouzdanosti.
 • Neki nelinearni modeli na primjerima poslovanja i marketinga. Metoda najmanjih kvadrata uz primjenu Excel solvera.

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Korelacijska i regresijska analiza na primjeru troškova poslovanja)

Postoji li stvarno razlika između pojava? Testiranje hipoteza o razlici između aritmetičkih sredina

 • t-test
 • ANOVA (analiza varijance).
 • f-test

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Testiranje hipoteza na primjerima iz marketinga)

Možemo li predvidjeti ponašanje promatrane pojave u budućnosti? Analiza vremenskih nizova

 • Indeksi vremenskog niza. Individualni i skupni.
 • Bazni indeksi kao alat usporedbe vremenskih nizova.
 • Trend modeli. Prognoziranje.
 • Desezoniranje, zaglađivanje.

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Analiza vremenskog niza na primjeru BDP-a)
 

 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije