Opis:
Primjena računovodstvenih standarda (MSFI, MRS, HSFI) direktno utječe na financijska izvješća koja su u fokusu interesa raznih korisnika (menadžment tvrtke, kreditori (banke), ulagači, država (plaćanje poreza), dobavljači i dr.). Stoga je jako važno znati pravilno odabrati i ispravno primjenjivati standarde u situacijama kada tvrtka posjeduje ili namjerava posjedovati udjele u drugim tvrtkama.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati polaznike sa MSFI/MRS/HSFI standardima koji se primjenjuju u različitim situacijama, ovisno o stupnju stečenog utjecaja u sferi operativnog i financijskog odlučivanja u društvu koje je predmet ulaganja. S obzirom da su računovodstveni standardi često napisani na način da nije uvijek jasno kako treba ispravno postupati, kroz praktične primjere i veliki broj zadataka polaznicima se omogućuje jasan uvid u primjenu pojedinih standarda u situacijama sa kojima se mogu susresti u praksi.

Kome je namijenjeno:
Voditeljima računovodstva, voditeljima financija, financijskim analitičarima te specijalistima u kontrolingu i reviziji.

SADRŽAJ I RASPORED: 1. dan

1a. Općenito o poslovnim kombinacijama (M&A)

 • Povijest, motivi za M&A, razvojne strategije
 • Poslovne kombinacije u kontekstu korporativnih investicija
 • Oblici poslovnih kombinacija, definicije, sličnosti i razlike
 • Financijsko i porezno izvješćivanje kod poslovnih kombinacija

1b. Ulaganja u povezana društva (pridružena društva i joint ventures)

 • Metoda udjela nasuprot metodi troška
 • Iznos ulaganja jednak FV
 • Iznos ulaganja različit od FV - utvrđivanje i tretman goodwilla           
 • Povećanje/smanjenje udjela uslijed ostvarenog dobitka/gubitka

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun ulaganja, amortizacije i goodwilla u pridružena društva

Primjenjeni standardi kod ulaganja u pridružena društva; Transakcije sa pridruženim društvima

 • Računovodstveni standardi (HSFI, MSFI, MRS)
 • Obveznici primjene metode udjela
 • Izuzeća od obveze primjene metode udjela
 • Mogućnost izbora između metode udjela i FV metode
 • Uzlazne transakcije (Upstream transactions)
 • Silazne transakcije (Downstream  transactions)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Obračun prihoda i iznosa ulaganja kod uzlaznih i silaznih transakcija, izrada financijskih izvješća prije i nakon datuma ulaganja

Gubitci iz ulaganja

 • Reklasifikacija udjela i kreiranje odgođene porezne imovine
 • Nastavak priznavanja gubitaka/dobitaka iz ulaganja
 • Gubitci koji premašuju bilančni iznos ulaganja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Obračun gubitaka i reklasifikacija udjela; pojava odgođene porezne imovine

Umanjenje (ispravak) vrijednosti ulaganja u pridružena društva

 • Uvjeti za priznavanje ispravka vrijednosti od ulaganja
 • Usklađenja knjigovodstvene vrijednosti ulaganja temeljem promjena sveobuhvatne dobiti (revalorizacija, tečajne razlike i sl.)
 • Obračun ispravka vrijednosti ulaganja i tretman goodwilla
 • Ukidanje gubitaka na ulaganju zbog naknadno povećane vrijednosti ulaganja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Usklađenje knjigovodstvene vrijednosti ulaganja zbog revalorizacije; prikaz ispravka (promjene) vrijednosti ulaganja                                                                                                                                                       

 

SADRŽAJ I RASPORED: 2. dan

Poslovne kombinacije - pripajanje (Merger)

 • Računovodstveno i pravno motrište pripajanja
 • Porezno mortište pripajanja (PDV, PPN, PND, PPMV)
 • Metoda kupnje/stjecanja (Purchase/Acquisition method)
 • Priznavanje i mjerenje imovine, obveza i goodwilla (negativnog/pozitivnog)
 • Pripajanje kapitalno povezanih društava
 • Pripajanje kapitalno nepovezanih društava

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun kapitala; izrada bilanci nakon pripajanja kapitalno povezanih i kapitalno nepovezanih društava

Poslovne kombinacije - spajanje (Acquisition)

 • Računovodstveno i pravno motrište spajanja
 • Porezno mortište spajanja (PDV, PPN, PND, PPMV)
 • Spajanje kapitalno povezanih društava
 • Spajanje kapitalno nepovezanih društava

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun kapitala, izrada bilanci nakon spajanja kapitalno povezanih i nepovezanih društava

Konsolidacija

 • Konsolidacija financijskih izvješća
 • Priznavanje i mjerenje goodwilla  (Partial, Full)
 • Nekontrolirajući interesi (NCI)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun nekontrolirajućih interesa, djelomičnog i potpunog goodwilla, izrada konsolidirane bilance i konsolidiranog RDG-a

Umanjenje i amortizacija goodwilla, obrnuto pripajanje (Reverse Merger / RTO)

 • Test na umanjenje goodwilla
 • Računovodstveni i porezni aspekt umanjenja goodwilla
 • Obrnuto pripajanje
 • Kapital stjecatelja razlličit (veći ili manji) od kapitala stečenika
 • MLBO kao način financiranja obrnutog pripajanja/BEPS

PRAKTIČNA VJEŽBA: Test na umanjenje goodwilla; izrada konsolidiranih bilanci kod obrnutog pripajanja

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije