Opis:

MSFI 9 Financijski instrumenti je stupio na snagu 1. siječnja 2018. te zamijenio MRS 39 Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje. On uvodi logički, više principijelni pristup klasificiranju i mjerenju financijske imovine temeljen na poslovnom modelu subjekta i karakteristikama novčanog toka instrumenta. Novi model umanjenja vrijednosti zahtijeva ranije priznavanje i stalnu procjenu kreditnih gubitaka prije nego se zaista dogode. Zahtjevi za računovodstvom zaštite MSFI-ja 9 temeljeni su na načelima i bliže su usklađeni s praksama upravljanja rizikom u poduzeću. Ova radionica pruža detaljnu analizu MSFI-ja 9 Financijski instrumenti. 

Ciljevi:

Radionica je osmišljena kako bi pomogla stvarateljima i korisnicima financijskih izvještaja da procijene utjecaj MSFI-ja 9 na poslovanje i same financijske izvještaje. Pruža brojne primjere i ilustracije kako bi se objasnio poslovni model i test karakteristika novčanog toka za klasifikaciju financijske imovine, mjerenje financijske imovine i financijskih obveza po fer vrijednosti i amortiziranom trošku, prestanak priznavanja financijske imovine, mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka te računovodstvo i utjecaj različitih vrsta zaštite na financijske izvještaje.
Specijalistima u riznici, upravljanju rizicima, usklađenosti, kontrolingu, reviziji i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

Uvod, klasifikacija financijske imovine i obveza

 • Uvod u odredbe standarda
 • Predstavljanje tri kategorije te stabla za odlučivanje o klasifikaciji financijskih instrumenata
 • Računovodstveni tretman određen (i) poslovnim modelom (ii) prirodom novčanih tokova

Praktična vježba: Klasificiranje različitih financijskih instrumenata u odgovarajuće kategorije

Mjerenje financijske imovine i obveza

 • Početno priznavanje, uključujući tretiranje transakcijskih troškova
 • Naknadno mjerenje (dužnički instrumenti, vlasnički instrumenti)
 • Kretanje fer vrijednosti uslijed promjena vlastitog kreditnog rizika

Praktična vježba: Naknadno mjerenje na primjeru dužničkih i vlasničkih instrumenata

Umanjenje vrijednosti financijske imovine

 • Uvod u MSFI 9 model očekivanog gubitka - pozadina, opseg i utjecaj modela
 • Primjena IFRS 9 modela očekivanih kreditnih gubitaka
 • Ključne procjene i prosudbe

Praktična vježba: Izrada modela umanjenja vrijednosti

Računovodstvo zaštite 

 • Pregled zahtjeva i onoga što se promijenilo u odnosu na MRS 39
 • Najčešće postavljana pitanja koja su se pojavila u praksi
 • Primjena standarda na neke uobičajene odnose kod računovodstva zaštite

Praktična vježba: Primjeri iz raznih strategija hedžiranja

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije