Financijska statistika u Excel®-u

Opis:
Poslovne odluke se ne smiju donositi naprečac, njihovo donošenje treba biti bazirano na prethodnom iskustvu, stručnom mišljenju i pravovremenim, točnim i adekvatnim informacijama. Međutim, takve informacije su obično rijetko dostupne u obliku, količini i kvaliteti koja su potrebne za donošenje odluka, već ih treba dobiti iz dostupnih podataka, u čemu nam pomažu statističke metode i alati. Značajan dio potreba financijskih stručnjaka u pogledu statističke analize podataka pokriven je ugrađenim Excelovim funkcijama i alatima, pa ga to, uz njegovu široku rasprostranjenost, čini alatom kojeg vrijedi dublje upoznati. No, da bi se mogla na pravi način dobiti informacija iz podataka, nije dovoljno samo izračunati odgovarajuću vrijednost, potrebno ju je i znati interpretirati, odnosno treba razumjeti pozadinu procesa.

Ciljevi:
Polaznici će kroz sudjelovanje u radionici biti upoznati s mogućnostima korištenja Excela u velikom broju tipičnih statističkih analiza, kako bi u svom području rada prepoznali situacije u kojima statistička analiza na temelju dostupnih poslovnih podataka može dati dodatni, često i jedini ispravan, uvid u stanja ili događaje u poslovanju. Kroz odabrane primjere iz poslovanja, polaznici će u praktičnim vježbama ovladati određenom lepezom statističkih postupaka. Posebna pažnja bit će posvećena kritičkom vrednovanju statističkih podataka prije donošenja poslovnih odluka.

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena svima koji se u svom poslu susreću s brojnim podacima i potrebom da iz njih dođu do relevantnih informacija te donesu utemeljene zaključke, a sve kako bi mogli ili sami donijeti bolje poslovne odluke, ili pripremiti informacije za donošenje boljih odluka. U tom smislu, koristi od ove radionice mogu imati specijalisti u kontrolingu, reviziji, financijama, računovodstvu, analitičari u marketingu, voditelji odjela ljudskih resursa, voditelji u proizvodnji, nabavi i distribuciji, odnosno menadžeri općenito.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko izlaganje i demonstraciju, praktične vježbe na računalu, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom uz razmjenu znanja i iskustava.

SADRŽAJ I RASPORED:

Prezentacija i sažimanje podataka – deskriptivna statistika u MS Excelu

 • Grupiranje podataka pomoću ugrađenih funkcija i alata, te pomoću Pivot tablica
 • Grafičko opisivanje podataka, Pivot grafikoni
 • Opisivanje podataka pomoću karakterističnih brojčanih parametara (srednje vrijednosti, mjere disperzije) uz korištenje ugrađenih Excel funkcija i dodatka za statističku analizu
 • Usporedba statističkih nizova
 • Položaj rezultata u nizu (rangiranje, centili, standardizirane ili z-vrijednosti, ...)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Opis i analiza podataka na primjeru podataka iz prodaje

Postoji li veza između dvije pojave? Kako procijeniti vrijednost jedne pojave na temelju ponašanja druge?

 • Statistička povezanost varijabli. Koeficijent linearne korelacije. Korelacija ranga
 • Ugrađene funkcije i analitički alati za korelacijsku analizu. Automatizirana izrada matrice korelacije
 • Tablica kontigencije. Hi-kvadrat test
 • Jednostavni model linearne regresije. Funkcije TREND, SLOPE, INTERCEPT. Procjenjivanje pomoću trend modela. Ocjena pouzdanosti modela

PRAKTIČNA VJEŽBA: Korelacijska i regresijska analiza na primjeru troškova poslovanja

Postoji li stvarno razlika između više pojava? Kako procijeniti vrijednost jedne pojave na temelju ponašanja više drugih pojava?

 • Jednostavni primjer višestruke regresije uz analizu pouzdanosti
 • Procjena kvalitete parametara
 • Primjeri prilagođavanja varijabli modela

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada modela na podatcima iz financija i marketinga

Možemo li predvidjeti ponašanje promatrane pojave u budućnosti? Analiza vremenskih nizova

 • Indeksi vremenskog niza. Individualni i skupni
 • Bazni indeksi kao alat usporedbe vremenskih nizova
 • Trend modeli. Prognoziranje
 • Desezoniranje, zaglađivanje

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza vremenskog niza na primjeru BDP-a

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije