Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 18.09.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 13.09.2024.
 
Usavršavanje u području javne nabave - Provedba postupka javne nabave sufinanciranog iz EU fondova

Opis i ciljevi:

Ova edukacija pruža sveobuhvatan pregled obveza naručitelja u različitim fazama postupka javne nabave. U fazi pripreme postupka, polaznici će naučiti kako pratiti i ispunjavati obveze naručitelja kako bi osigurali pravilno vođenje procesa. U fazi provedbe postupka, naglasak je na praćenju obveza naručitelja kako bi se osigurala transparentnost i poštivanje propisa.
Također, polaznici će dobiti pregled najvažnijih dijelova ponuda koji imaju ključan utjecaj na odabir najpovoljnije ponude, u kontekstu naručiteljeve obveze da pregled i ocjenu provede na transparentan način, osiguravajući pravedan i objektivan proces odabira.

Kroz edukaciju, polaznici će također naučiti kako pravilno pratiti obveze naručitelja u fazi zaključenja pregleda i ocjene te sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Cilj je osigurati da se postupak javne nabave provodi u skladu s propisima i najboljim praksama, te da se osigura transparentnost i integritet u cijelom procesu.

Metode rada:

Metode rada uključuju interaktivno prezentiranje i diskusije.

Sadržaj i raspored

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Priprema postupka javne nabave

 • Odabir stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 • Ex ante provjera Posredničkog tijela
 • Načini i rokovi objavljivanja dokumentacije

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Istraživanje tržišta

 • Određivanje uvjeta za odabir gospodarskog subjekta i provedba postupka javne nabave
  - otvaranje ponuda
  - pregled i ocjena

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:30 Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te stvaranje revizijskog traga

 • Transparentnost u postupanju
 • ​Jasna ocjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

14:30 - 14:45 Stanka za kavu
14:45 - 16:15 Završna faza postupka javne nabave

 • Ishođenje ažuriranih popratnih dokumenata (e-Certis i EOJN RH)
 • Rok mirovanja i sklapanje ugovora
 • Uvođenje podugovaratelja u ugovor o javnoj nabavi
 
Vedran Koporčić
 

Vedran Koporčić, mag. iur. – stručna osoba sukladno čl. 16. st. 1. toč. 1. i čl. 39. st. 7. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/23). Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave te je ovlašteni trener javne nabave. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo iz područja javne nabave u svim fazama javnonabavnog procesa. Prvo radno mjesto je imao u Odvjetničkom uredu Sanja Artuković u Zagrebu tijekom 2014. godine, nakon čega je radio u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije od 2015. do 2020. godine, uključujući i na mjestu voditelja odjela za nabavu i opće poslove. Od rujna 2020. godine poslove javne nabave obavlja u privatnom sektoru, a trenutno radi u gospodarskom subjektu. Kontinuirano sudjeluje kao predavač javne nabave u programima izobrazbe za stjecanje certifikata u javnoj nabavi, kao i u programima usavršavanja.

Tomislav Lipošćak
 

Tomislav Lipošćak, mag.iur. – stručna osoba sukladno čl. 16. st. 1. toč. 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017). Nakon diplomiranja 2016. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu započinje sa radom u području javne nabave. U periodu od 2018. do 2023. godine radio je u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) u Uredu za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti gdje je sudjelovao u utvrđivanju nepravilnosti u postupcima nabave financiranih iz fondova Europske unije. Od 2023. godine radi u privatnoj tvrtki koja se bavi poslovnim savjetovanjem, pripremama i provedbom postupaka javne nabave, jednostavne nabave i nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi te izradama ponuda za ponuditelje u svrhu sudjelovanja u postupcima nabave. Posjeduje certifikat iz javne nabave i upisan je u Registar trenera i stručnih osoba iz područja javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 
 
 
PRIJAVNICA
190,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu