Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 06.09.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 01.09.2023.
 
MSFI 9 Financijski instrumenti

Opis:

MSFI 9 Financijski instrumenti je stupio na snagu 1. siječnja 2018. te zamijenio MRS 39 Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje. On uvodi logički, više principijelni pristup klasificiranju i mjerenju financijske imovine temeljen na poslovnom modelu subjekta i karakteristikama novčanog toka instrumenta. Novi model umanjenja vrijednosti zahtijeva ranije priznavanje i stalnu procjenu kreditnih gubitaka prije nego se zaista dogode. Zahtjevi za računovodstvom zaštite MSFI-ja 9 temeljeni su na načelima i bliže su usklađeni s praksama upravljanja rizikom u poduzeću. Ova radionica pruža detaljnu analizu MSFI-ja 9 Financijski instrumenti. 

Ciljevi:

Radionica je osmišljena kako bi pomogla stvarateljima i korisnicima financijskih izvještaja da procijene utjecaj MSFI-ja 9 na poslovanje i same financijske izvještaje. Pruža brojne primjere i ilustracije kako bi se objasnio poslovni model i test karakteristika novčanog toka za klasifikaciju financijske imovine, mjerenje financijske imovine i financijskih obveza po fer vrijednosti i amortiziranom trošku, prestanak priznavanja financijske imovine, mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka te računovodstvo i utjecaj različitih vrsta zaštite na financijske izvještaje.
Specijalistima u riznici, upravljanju rizicima, usklađenosti, kontrolingu, reviziji i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod, klasifikacija financijske imovine i obveza

 • Uvod u odredbe standarda
 • Predstavljanje tri kategorije te stabla za odlučivanje o klasifikaciji financijskih instrumenata
 • Računovodstveni tretman određen (i) poslovnim modelom (ii) prirodom novčanih tokova

Praktična vježba: Klasificiranje različitih financijskih instrumenata u odgovarajuće kategorije

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Mjerenje financijske imovine i obveza

 • Početno priznavanje, uključujući tretiranje transakcijskih troškova
 • Naknadno mjerenje (dužnički instrumenti, vlasnički instrumenti)
 • Kretanje fer vrijednosti uslijed promjena vlastitog kreditnog rizika

Praktična vježba: Naknadno mjerenje na primjeru dužničkih i vlasničkih instrumenata

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Umanjenje vrijednosti financijske imovine

 • Uvod u MSFI 9 model očekivanog gubitka - pozadina, opseg i utjecaj modela
 • Primjena IFRS 9 modela očekivanih kreditnih gubitaka
 • Ključne procjene i prosudbe

Praktična vježba: Izrada modela umanjenja vrijednosti

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Računovodstvo zaštite 

 • Pregled zahtjeva i onoga što se promijenilo u odnosu na MRS 39
 • Najčešće postavljana pitanja koja su se pojavila u praksi
 • Primjena standarda na neke uobičajene odnose kod računovodstva zaštite

Praktična vježba: Primjeri iz raznih strategija hedžiranja

 
Ivo Hrdalo
 

Ivo Hrdalo, dipl. oec., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije te se dodatno usavršavao i 2011. godine stekao međunarodno priznati CFA certifikat (Chartered Financial Analyst), a posjeduje i certifikat ovlaštenog investicijskog savjetnika. Većinu svog poslovnog iskustva je stekao u internacionalnim kompanijama radeći kao voditelj riznice u Generali osiguranju te portfolio menadžer u Raiffeisenbank Austria Zagreb. 2018. godine pridružuje se timu Instituta IGH kao direktor kontrolinga i izvještavanja, a trenutno radi na poziciji direktora financija u Hertz Croatia, članu grupe Autohellas. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje likvidnošću i ulaganjima, upravljanje rizicima, budžetiranje, primjenu MSFI te konsolidaciju financijskih izvještaja. Predavač je raznih tema s područja tržišta kapitala i upravljanja financijama.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije