Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 05.04.2022.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 01.04.2022.
 

Opis seminara:
Polaznici seminara će se osposobiti za razumijevanje osnovnih pojmova vezanih uz menadžersko računovodstvo u poduzećima kao što su to planiranje i budžetiranje odnosno master budžet, fleksibilni budžet te izvještaj o izvršenju. Istovremeno, biti će potaknuti na razvijanje sposobnosti kritičkog i analitičkog razmišljanja kroz rješavanje problemskih zadataka uz naglasak na interpretativni dio analize te razumijevanje i elaboriranje pozitivnih i negativnih elemenata analize. Na temelju takvog pristupa radu, biti će u mogućnosti donijeti konkretne zaključke koji će predstavljati osnovu za donošenje operativnih odluka u svojem poduzeću. Za primjenu odgovarajućeg kvantitativnog pristupa u ovakvoj vrsti analize, posebice kod rješavanja prvog problemskog zadatka, koristiti će se alat MS Office Excel®.

Ciljevi seminara:
Glavni cilj ovog seminara je upoznavanje sudionika s osnovnim pojmovima vezanim uz menadžersko računovodstvo što se prije svega odnosi na izradu master budžeta odnosno njegovih glavnih dijelova - operativnog i financijskog budžeta. Novostečena znanja će nakon provedene edukacije biti od koristi u budućem poslovanju poduzeća u okviru svih aktivnosti koja se odnose na menadžersko računovodstvo. Sukladno tome, jedan od glavnih ciljeva je potaknuti polaznike seminara na stjecanje upravljačkih vještina i primjenu računovodstvene teorije u rješavanju stvarnih problema. To će se postići razvijanjem timskog pristupa u interakciji s polaznicima na predavanju te u situaciji rješavanja individualnih problemskih zadataka.

Metode rada:
Seminar će se izvoditi u kombinaciji teoretskog i praktičnog pristupa. Teoretski pristup se sastoji od dva uvodna predavanja u kojima se prezentira teoretska podloga koja se odnosi na predviđenu tematiku seminara. U drugom tj. praktičnom dijelu seminara rješavaju se dva zadana problemska zadatka, od kojih se prvi rješava korištenjem MS Office Excel®-a.

Kome je namijenjen:
Ovaj program je namijenjen upravi poduzeća, srednjem i nižem menadžmentu poduzeća te zaposlenicima u različitim odjelima/direkcijama/sektorima koji do sada nisu bili u mogućnosti baviti se problematikom iz područja menadžerskog računovodstva niti su za to bili odgovorni u domeni svojeg djelovanja unutar korporacije u kojoj rade. Ovako stečena znanja mogu takvim zaposlenicima biti od velike važnosti u budućem procesu donošenja odluka, primarno na operativnoj razini poslovanja.

 

SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA:

08:30 – 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 Uvod u menadžersko računovodstvo

 • Općenito o menadžerskom računovodstvu
 • Razlike između menadžerskog i financijskog računovodstva
 • Funkcije budžetiranja i planiranja u poduzećima
 • Master budžet poduzeća
 • Fleksibilni budžet poduzeća
 • Izvještaj o izvršenju

10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15 Praktična vježba 1: Sastavljanje fleksibilnog budžeta i analiza odstupanja. (Excel)
12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Izrada glavnog poslovnog plana poduzeća

 • Pripremne radnje za izradu master budžeta
 • Sastavljanje operativnog budžeta poduzeća - budžetirani RDiG
 • Sastavljanje financijskog budžeta - novčani budžet i budžetirana bilanca
 • Alternativni pristup klasičnom budžetiranju
 • Kritike klasičnog budžetiranja
 • Zaključna razmatranja

14:45 – 15:00 Stanka za kavu
15:00 – 16:30 Praktična vježba 2: Sastavljanje novčanog budžeta poduzeća. (Word)

 
Hrvoje Volarević
 

Hrvoje Volarević je rođen 1970. u Zagrebu gdje je diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. odnosno 2003., a doktorirao je 2010. na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Od 1997. zaposlen je u HNB-u, a od 2018. na poziciji višeg savjetnika u direkciji računovodstva. Na ZŠEM-u je bio angažiran kao profesor visoke škole na više različitih računovodstvenih kolegija od 2003. do 2021. Na Libertas međunarodnom sveučilištu predaje od rujna 2018., a od studenog 2021. kao docent na dodiplomskom stručnom i diplomskom sveučilišnom studiju. Od srpnja 2021. surađuje sa SSBM, Geneva kao mentor na Global DBA programu.

Posljednjih petnaest godina autor i koautor je više recenziranih znanstvenih te stručnih radova iz područja bankarstva, računovodstva, financija i matematičke optimizacije. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija iz područja ekonomije i operacijskih istraživanja gdje je i prezentirao svoje radove. Koautor dva udžbenika, stručni redaktor jedne knjige te recenzent više udžbenika i znanstvenih radova. Participirao višekratno kao predavač unutar programa stručnog osposobljavanja menadžera iz područja financija i računovodstva.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije