Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 27.09.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 22.09.2023.
 
INVESTICIJSKO PLANIRANJE U EXCEL®-u

Opis seminara:
Polaznici će se rješavanjem problemskih zadataka upoznati s različitim tehnikama za procjenu efikasnosti investicijskih projekata kao i sa specifičnim slučajevima investicijskog planiranja koji će zahtijevati provođenje dodatne analize. Istovremeno, biti će potaknuti na razvijanje sposobnosti kritičkog i analitičkog razmišljanja kroz rješavanje problemskih zadataka uz naglasak na interpretativni dio analize i razumijevanje i elaboriranje pozitivnih i negativnih elemenata analize. Na temelju takvog pristupa radu, biti će u mogućnosti donijeti konkretne zaključke koji će predstavljati osnovu za donošenje poslovnih, a u određenoj perspektivi i strateških odluka. Za primjenu odgovarajućeg kvantitativnog pristupa u ovakvoj vrsti analize, posebice kod rješavanja problemskih zadataka, koristiti će se alat MS Office Excel®.

Ciljevi seminara:
Glavni cilj ovakvog seminara je omogućiti polaznicima stjecanje osnovne razine znanja iz tematike koja se odnosi na financijsku analizu investicijskih projekata u Excel®-u. Nakon provedene edukacije, tako stečena znanja će se moći koristiti na praktičnim primjerima u okviru investicijskih ciklusa različitih poduzeća. Sukladno tome, jedan od važnijih ciljeva seminara je potaknuti polaznike na stjecanje analitičkih vještina kao i na primjenu teoretskih znanja iz područja kapitalnog budžetiranja odnosno investicijske analize u cilju rješavanju stvarnih problema. To će se postići razvijanjem timskog pristupa u interakciji s polaznicima na predavanju te u situaciji rješavanja individualnih problemskih zadataka.

Metode rada:
Seminar će se izvoditi u kombinaciji teoretskog i praktičnog pristupa. Teoretski pristup se sastoji od dva uvodna predavanja u kojima se prezentira teoretska podloga koja se odnosi na predviđenu tematiku seminara. U drugom tj. praktičnom dijelu seminara rješavaju se dva zadana problemska zadatka korištenjem MS Office Excel®-a.

Kome je namijenjen:
Ovaj program je namijenjen operativnom menadžmentu poduzeća te zaposlenicima u različitim odjelima odnosno sektorima poduzeća koji do sada nisu bili u mogućnosti baviti se problematikom iz područja kapitalnog budžetiranja niti su za to bili odgovorni u domeni svojeg djelovanja unutar korporacije u kojoj rade. Ovako stečena znanja mogu takvim zaposlenicima biti od velike važnosti u budućem procesu donošenja odluka, kako na operativnoj, tako i na strateškoj razini.

SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA:

08:30 – 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 Uvod u investicijsko planiranje (kapitalno budžetiranje)

  • Općenito o investicijskim projektima
  • Osnovne faze investicijskog projekta
  • Vrste investicijskih projekata u poduzećima
  • Projiciranje budućih novčanih tokova investicije
  • Kalkulacija odgovarajuće diskontne stope (WACC)

10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15 Praktična vježba 1: Izračun projekcije budućih novčanih tokova investicijskog    projekta u Excel®-u.
12.15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Procjena efikasnosti investicijskih projekata u Excel®-u

  • Metode za procjenu efikasnosti investicijskih projekata u poduzeću (NPV, IRR, PI, MIRR, PBP i ARR)
  • Procjena efikasnosti korištenjem financijskih funkcija u Excel®-u
  • Rangiranje investicijskih projekata u poduzeću s obzirom na međusobnu isključivost odnosno na ograničeni kapitalni budžet
  • Zaključna razmatranja

14:45 – 15:00 Stanka za kavu
15:00 – 16:30 Praktična vježba 2: Izračun metoda za procjenu efikasnosti investicijskih projekata primjenom financijskih funkcija u Excel®-u. Rangiranje investicijskih projekata.

 
Hrvoje Volarević
 

Hrvoje Volarević je rođen 1970. u Zagrebu gdje je diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. odnosno 2003., a doktorirao je 2010. na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Od 1997. zaposlen je u HNB-u, a od 2018. na poziciji višeg savjetnika u direkciji računovodstva. Na ZŠEM-u je bio angažiran kao profesor visoke škole na više različitih računovodstvenih kolegija od 2003. do 2021. Na Libertas međunarodnom sveučilištu predaje od rujna 2018., a od studenog 2021. kao docent na dodiplomskom stručnom i diplomskom sveučilišnom studiju. Od srpnja 2021. surađuje sa SSBM, Geneva kao mentor na Global DBA programu.

Posljednjih petnaest godina autor i koautor je više recenziranih znanstvenih te stručnih radova iz područja bankarstva, računovodstva, financija i matematičke optimizacije. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija iz područja ekonomije i operacijskih istraživanja gdje je i prezentirao svoje radove. Koautor dva udžbenika, stručni redaktor jedne knjige te recenzent više udžbenika i znanstvenih radova. Participirao višekratno kao predavač unutar programa stručnog osposobljavanja menadžera iz područja financija i računovodstva.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije