Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 20.09.2023.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 15.09.2023.
 
Analiza troškova i koristi (CBA - Cost Benefit Analysis)

Opis:
Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore iz europskih fondova, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju sukladno zahtjevima i preporučenoj metodologiji Europske Unije. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza troškova i koristi (CBA), u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju svi troškovi i koristi projekta te se demonstrira njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova. Analiza troškova i koristi je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci jednog projekta analizom svih njegovih društvenih troškova i koristi.


Ciljevi:
Cilj seminara upoznavanje je sudionika s cjelokupnom metodologijom te procesom izrade cost-benefit analize (CBA) kao ključnog dokumenta na osnovi kojeg se ocjenjuje prihvatljivost projekta te donosi odluka o sufinanciranju iz sredstava kohezijskog i strukturnih fondova. Seminar omogućava polaznicima da kroz prezentaciju i primjere iz prakse ovladaju znanjem koje će im omogućiti prepoznavanje glavnih elemenata cost benefit analize.


Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje usvajati kroz:

 • teorijsko predavanje
 • praktične vježbe na papiru i na računalu (u Excel-u)
 • diskusiju s ostalim polaznicima i trenerom.


Sadržaj:

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    1. DIO: Uvod u studiju izvodljivosti i CBA analizu
                          2. DIO: Izrada CBA analize: Financijska analiza

 • Izračun nedostajećih financijskih sredstava („funding gap“)
 • Plan financiranja i troškovi projekta
 • Izvori financiranja projekta
 • Provjera financijske održivosti projekta
 • Financijska neto sadašnja vrijednost projekta (FNVP)
 • Financijska interna stopa rentabilnosti (FRR)
 • Što mjere FNPV i FRR


10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Ekonomska analiza

 • U čemu se sastoji koncept ekonomske analize
 • Metodologija konverzije kod ekonomske analize – koraci
 • Društveno diskontiranje procijenjenih koristi i troškova
 • Ekonomska neto sadašnja vrijednost projekta (ENPV)
 • Ekonomska interna stopa rentabilnosti (ERR)
 • Omjer troškova i koristi (B/C ratio)
 • Razlika između ekonomske i financijske neto sadašnje vrijednosti
 • Ekonomska analiza - izračun ENPV-a i ERR-a


12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    3. DIO: Analiza rizika projekta

 • Glavni elementi analize rizika projekta
 • Analiza osjetljivosti projekta
 • Analiza kritičnih varijabli
 • Analiza scenarija
 • Kritične varijable projekta


14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    4. DIO: Primjeri gotovih CBA analiza
                          5. DIO: Vježba izrade financijske i ekonomske analize u excelu

 • Investicijski troškovi; Operativni troškovi i prihodi
 • Izvori financiranja i financijska održivost projekta
 • Izračun FNPV i FRR na investiciju i na kapital
 • Izračun ENPV i ERR projekta te pokazatelja troškova i koristi (B/C)

                          6. DIO: Primjer izračuna nedostajućih financijskih sredstava

 • Izračun omjera nedostajućih financijskih sredstava (funding gap rate)
 • Iznos u odluci (decision amount)
 • Iznos bespovratnih sredstava EU (max EU grant)
 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije